I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost SSP COMPANY s.r.o., IČ: 03221016, se sídlem Smilova 485, Pardubice 530 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, značka C, vložka 36027 (dále jen "Poskytovatel") poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby, produkty, software, internetové stránky a aplikace umístěné na webových stránkách minicall.cz (dále jen "Služba"). Služba slouží ke zprostředkování obchodních poptávek. Poptávkou se rozumí odeslaný strukturovaný formulář na stránkách minicall.cz od poptávajícího s cílem najít vhodného dodavatele. Nabídkou se rozumí odeslaný strukturovaný email nebo jiný kontakt ze strany poskytovatele s cílem uspokojit poptávku poptávajícího. Pro účely těchto Podmínek jsou nabídky i poptávky dále označovány jako Inzerce.

1.2 Vztah Poskytovatele s Uživateli shora uvedených služeb se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále rovněž "VSP" nebo "Podmínky"), které tvoří obecný právní rámec pro využívání Služby Uživateli, nebude-li v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak.


II. DEFINICE

2.1 Poskytovatel. Poskytovatelem je společnost SSP COMPANY s.r.o., IČ: 03221016, se sídlem Smilova 485, Pardubice 530 02 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, značka C, vložka 36027 (dále jen "Poskytovatel").

2.2 Uživatel. Uživatelem Služby je každá osoba, která v souladu s těmito podmínkami vyplnila a odeslala kontaktní formulář nebo formulář poptávky na konkrétní službu.

2.3 Služby. Službou se rozumí služby, produkty, software, internetové stránky a aplikace Poskytovatele pro Uživatele umístěné na doméně provozované Poskytovatelem. Služby jsou umístěné na webových serverech minicall.cz a odvozených doménách.

2.4 Užívání Služby. Užíváním Služby se rozumí veškeré činnosti Uživatele prováděné na doméně Služby.

2.5 Obsah Služby. Obsah Služby představuje souhrn Obsahu Poskytovatele.


III. PRÁVA A POVINNOSTI

3.1 Prohlášení Uživatele. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že

3.2 Obecné Závazky Uživatele. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:

3.3 Obecná oprávnění Poskytovatele. Poskytovatel je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, oprávněn:

3.4 Poskytování Služby. Poskytovatel poskytuje Uživatelům Služby za níže uvedených podmínek:

3.5 Práva k ochranným známkám a jinému duševnímu vlastnictví. Uživatel bere na vědomí, že na základě těchto Všeobecných smluvních podmínek není oprávněn užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele.

3.6 Porušování právních předpisů. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služby a souhlasí s tím, že Službu nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, pravidly používání Služby Poskytovatele a jeho oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.

3.7 Neaktivní Uživatelský účet. V případě, že se Uživatel nepřihlásí ke svému Uživatelskému účtu po dobu delší než 2 měsíců (dále jen "Neaktivní Uživatelský Účet") je Poskytovatel oprávněn zrušit takový Neaktivní Uživatelský účet.


IV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Osobní údaje a citlivé údaje. Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace o osobní údaje Uživatele, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.

4.2 Ochrana Osobních údajů. Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi.

4.3 Omezení nakládání s údaji. Poskytovatel nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Uživatele z jeho Osobních údajů způsobem, který by byl v rozporu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.

4.4 Zpracování osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní údaje jednotlivých Uživatelů pro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování Služby podle těchto Všeobecných smluvních podmínek) a pro statistické účely.

4.5 Souhlas uživatele se zpracováním Osobních údajů. Provedením Registrace (tj. vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře) uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen "ZoOÚ") se zpracováním Osobních údajů poskytnutých dle těchto Všeobecných podmínek Poskytovateli jako správci, za účelem identifikace Uživatele při Registraci.

4.6 Předávání Osobních údajů. Provedením Registrace uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas k předání Osobních údajů Uživatele Propojeným osobám.

4.7 Zpracovatel. Správce je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele Osobních údajů.

4.8 Doba udělení souhlasu, odvolání souhlasu. Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním a předáváním Osobních údajů na dobu 10 (deseti) let, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Souhlas Uživatele se zpracováním Osobních údajů dle tohoto čl. V. VSP je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení Uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat na adrese Poskytovatele. Po odvolání souhlasu společnost Poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly z databáze Služby a z Uživatelského účtu Uživatele zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. V takovém případě se na Uživatele nebudou vztahovat ta ustanovení Smluvních podmínek, která jsou podmíněna poskytnutím souhlasu.

4.9 Přístup Uživatele k údajům. Uživatel má od okamžiku založení Uživatelského účtu právo kdykoliv požádat Poskytovatele o informaci o zpracovávání svých Osobních údajů. V takovém případě Poskytovatel poskytne Uživateli informace v rozsahu stanoveném ZoOÚ. Pokud se uživatel domnívá, že Poskytovatel zpracovává jeho Osobní údaje v rozporu se ZoOÚ, má právo požádat Poskytovatele (nebo Zpracovatele) o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel (nebo Zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

4.10 Poskytnutí osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout Osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Poskytovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv Poskytovatele nebo Propojených osob, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů nebo třetích osob.

4.11 Statistická data. Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů Poskytovatelem a Propojených osob pro rozvoj a provoz poskytovaných Služby. Poskytovatel je oprávněn sdělovat Propojeným osobám pro účely provozování Propojených serverů statistické údaje týkající se Uživatelů. Statistické údaje a jejich sestavy však nebudou obsahovat Osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat Uživatele nebo které by umožnily jakékoli Třetí osobě Uživatele kontaktovat.

4.12 Obchodní sdělení, reklama. Uživatel dává Poskytovateli souhlas s využíváním podrobností jeho elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, obsahující zejm. informace o novinkách Služby a o produktech a službách Třetích osob, a to i ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k příchozí elektronické poště. Uživatel má v souladu se zákonem právo kdykoliv další zasílání obchodních sdělení odmítnout.

4.13 Google Adwords. Na webu společnosti SSP COMPANY s.r.o. (http://www.minicall.cz) se využívá následujících funkcí Google Adwords: Remarketing, Publikum podle zájmů, Vlastní publikum podle zájmů, Publikum s pravděpodobným zájmem o koupi, Podobné segmenty publika, Demografické a geografické cílení. Na webu společnosti SSP COMPANY s.r.o. (http://www.minicall.cz) se využívá následujících funkcí Google Analytics: Remarketing ve službě Google Analytics, Přehledy zobrazení v Reklamní síti Google, Přehledy Google Analytics o demografii a zájmech. Na webu společnosti SSP COMPANY s.r.o. (http://www.minicall.cz) se využívá následujících funkcí Facebooku: Remarketing, Vlastní okruhy uživatelů, Podobné okruhy uživatelů. Společnost SSP COMPANY s.r.o. využívá výše zmíněných funkcí k zaměření inzerce na uživatele, kteří dříve navštívili webové stránky společnosti, k lepšímu zacílení reklam na uživatele s konkrétními zájmy a na specifické segmenty publika. Konkrétní zájmy uživatele jsou také zpracovány v přehledech o návštěvnosti webu. Dodavatelé třetích stran, včetně společnosti Google, zobrazují reklamy společnosti SSP COMPANY s.r.o. na různých webech. Dodavatelé z řad třetích stran (včetně společností Google, Facebook, Seznam) využívají soubory cookie k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na webu (http://www.minicall.cz). Uživatelé se mohou odhlásit od používání souborů cookie společností Google na stránce Nastavení reklam společnosti Google https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=cs Další možností odhlášení od příjmu souborů cookie dodavatelů třetích stran je odhlašovací stránka organizace Network Advertising Initiative http://www.networkadvertising.org/choices/ Možnost odhlášení se z používání souborů cookie Google Analytics je zde https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/


V. TRANSAKČNÍ POPLATKY

5.1 Bezplatnost Registrace. Registrace Uživatele není zpoplatněna a je poskytována Poskytovatelem Uživatelům zdarma.


VI. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

6.1 Vyloučení záruk. Služba poskytovaná Poskytovatelem Uživateli je poskytována "tak jak je". Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služby, Obsahu Poskytovatele a Obsahu Třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služby.

6.2 Odpovědnost za škodu. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služby, Obsahu Poskytovatele či Obsahu Třetích osob.

Poskytovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za:

6.3 Odpovědnost podle zvláštních předpisů. Poskytovatel v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném zněním, zásadně neodpovídá za obsah Obsahu Uživatele (ani za pravdivost, úplnost, správnost a přesnost údajů).

6.4 Obsah Třetích osob. Poskytovatel není odpovědný za Obsah Třetích osob zobrazovaný Uživatelům v rámci Služby či poskytovaný Uživatelům v rámci Služby, a to zejména za reklamní sdělení Třetích osob zobrazovaná v rámci Služby a software třetích osob nabízený Uživatelům ke stažení v rámci Služby. Poskytovatel zejména neodpovídá za to, že Obsah Třetích osob nezasahuje do práv jiných osob.

6.5 Vztah mezi Uživateli a Třetími osobami. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv právní vztah který vznikne mezi Uživatelem a Třetí osobou na základě využívání Služby je právním vztahem čistě mezi těmito osobami, přičemž Poskytovatel neodpovídá ani neručí za splnění povinností vyplývajících pro Uživatele či Třetí osobu z takového právního vztahu. Poskytovatel v žádném případě nepřebírá žádné záruky ani odpovědnost za řádné a včasné plnění povinností Uživatelů Služby (tj. zadavatele nabídky či poptávky).

6.6 Odškodnění. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.


VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Komunikace. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a uživatelem může být uskutečňována buď písemně (v případě Poskytovatele doručením na adresu sídla Poskytovatele a v případě Uživatele doručením na adresu uvedenou uživatelem při Registraci nebo na adresu, kde se Uživatel zdržuje), e-mailem (v případě Poskytovatele doručením na e-mailovou adresu info@minicall.cz a v případě Uživatele na e-mailovou adresu uvedenou při Registraci). Komunikace ze strany Poskytovatele ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být Poskytovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele (například v případě oznámení změny těchto Podmínek). Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma.
Ústní komunikace mezi Poskytovatelem či Uživatelem se může uskutečňovat prostřednictvím telefonu nebo prostřednictvím obdobných služeb umožňujících dálkový přenos hlasu (prostřednictvích telefonních čísel uvedených na webových stránkách www.minicall.cz a v případě Uživatele prostřednictvím telefonního čísla uvedeného při Registraci).

7.2 Rozhodné právo a kolizní normy. Tyto Podmínky jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Poskytovatelem na straně jedné a Uživatelem na straně druhé v souvislosti se Službou se řídí právním řádem České republiky.

7.3 Řešení sporů. Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, nebo které vzniknou v souvislosti se Službou, budou s konečnou platností rozhodnuty v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

7.4 Jazyková verze. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.

7.5 Salvátorská klauzule. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

7.6 Změny a účinnost změn Podmínek

7.7 Účinnost. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 1. září 2016.


KONTAKT

DENNĚ JSME TU PRO VÁS, POŠLETE NÁM VZKAZ NEBO ZAVOLEJTE.

Otevírací doba 8:00 – 18:00, PO až PÁ


Zavolejte nám +420 606 61 26 54
Napiště nám info@minicall.cz

FAKTURAČNÍ ADRESA

SSP Sales s.r.o.
Smilova 485
Pardubice 530 02
Česká republika

IČ: 06509436
DIČ: CZ06509436
Číslo účtu: 2001307097/2010

Společnost je zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: C 72169

Začněte hned a neztrácejte čas

Vyzkoušet službu© 2024 minicall.cz | Všechna práva vyhrazena.